Ngày tháng:
Vị trí hiện tại:Trang chủ > Tin trong nước > Vân Nam Trung Quốc

Sự phát triển kinh tế

nguồn:  ngày tháng:

  

  Năm 2008, GDP tỉnh Vân Nam đạt tới 57, 001 tỷ tệ. Tăng trưởng 11% so với năm ngoái tính theo giá cả so sánh. GDP bình quân đầu người đạt tới 1842 USD. Tổng thu nhập tài chính là 13,602 tỷ tệ. Sự điệu chỉnh kết cấu nông nghiệp giành được hiểu quả, việc sản xuất lương thực, nghành chăn nuôi, ngư nghiệp ổn định tẳng trưởng, ra sức xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, điều kiện nông nghiệp sản xuất tiếp tục được cải thiện. Cả tỉnh thực hành chiến lược phát triển công nghiệp hoá kiểu mới và bước chiến lược phát triển tỉnh mạnh công nghiệp được tăng nhanh, kinh tế công nghiệp đã thực hiện tăng trưởng nhanh chóng đồng bộ giửa tóc độ với hiệu quả, đồng thời trở thành động lực chính của dẫn đầu tăng trưởng kinh tế quốc dân. Hiệu quả kinh tế xí nghiệp công nghiệp được nâng cao với mức độ lớn, ngành công nghiệp giữ phát triển khá nhanh. Cả tỉnh lấy Côn Minh làm trung tâm, mạng lưới giao thông vận tải hiện đại thuận lợi và mạng lưới bưu điện thông tin mà kết hợp với nhiều phương thức thông tin đã được cơ bản hình thành, diễn mạo giao thông tắc đường, thông tin lạc hậu của ngày xưa đã được cải thiện rất nhiều. Hiện nay, Vân Nam đã thiết lập mỗi quan hệ kinh tế-thương mại với hơn 100 nhà nước và các khu vực trên thế giới, tác dụng thúc đẩy cho kinh tế quốc dân của mậu dịch đối ngoại sẽ được tăng cường mạnh mẽ.

[bảng kê nội dung có liên quan]

    Copyright Reserved 2010 © Thông tin Nam Á Đông và Nam Á | Hồ sơ lưu:Số.D.ICP.B: 09005773
    Hỗ trợ kỹ thuật:Công ty Trung Bách Tín Bắc Kinh